המועדון ומטרותיו:

 • מועדון "נגביסט" לתושבי הנגב (להלן: "המועדון")  הינו מיזם משותף של המשרד לפיתוח הנגב והגלילהרשות לפיתוח הנגב וקרן מיראז'.
 • פרטי המועדון:  ניתן לפנות אמצעות דואר אלקטרוני לכתובת info@www.negevist.co.il או באמצעות טלפון 073-7599609.
 • המועדון שם דגש על חיזוק עסקים מקומיים (קטנים ובינוניים) בנגב.
 • המועדון מעוניין לחזק את הזיקה של תושבי הנגב למקום ומשיכת מתיישבים חדשים לנגב.
 • כרטיס המועדון שיונפק, הינו כרטיס יחודי לתושבי הנגב, המקנה הטבות מיוחדות ומגוונות, באירועי תרבות, מופעים, בספורט, בחוגים, בבתי עסק ועוד.

מבקש הנפקת הכרטיס מבקש שיונפק בעבורו כרטיס תושב הנגב והדרום (להלן: "הכרטיס") בהתאם לתנאים הקבועים בבקשה זו ובכפוף להתחייבויותיו כמפורט לעיל:

הגדרת כרטיס תושב הנגב והדרום –

1. הכרטיס מציע הטבות בבתי עסק באזור הנגב והדרום כפי המפורט בחוברת ו/או באתר האינטרנט www.www.negevist.co.il ו/או בדף הפייסבוק.  מדובר בכרטיס עם פס מגנטי ללא צורך בתמונה.

2.  זכאות לקבלת הכרטיס

תושבי הנגב והדרום (ישובים בקו 115 ודרומה) ושכתובתם המעודכנת במרשם האוכלוסין היא בתחומי אותו איזור ו/או סטודנטים אשר לומדים במוסד אקדמאי הנמצא באחד מיישובי הנגב; ואשר מלאו להם 18 שנים. בחתימתו של מבקש הכרטיס על מסמך זה, הינו מצהיר כי הינו עומד בקריטריונים עפ"י סעיף זה.

3.הטבות מהן יהנה מחזיק הכרטיס-תמונת פסקה 2

 •  פיסקה 25.1 הנחות בבתי עסק באזור הנגב והדרום (רשימת בתי העסק מופיעה באתר האינטרנט ו/או בדף הפייסבוק) כפי שיינתנו מעת לעת על ידי בתי העסק עצמם (תוך שקיימת להם הזכות להפסיק או לשנות מתן הטבה כלשהי בכל עת)
 •  האחריות בגין ההטבות בבתי העסק היא באחריותם הבלעדית של בתי העסק ולנגביסט' ו/או מי מטעמה ו/או כל שותף אחר למיזם אין כל אחריות להטבות ו/או לאי כיבוד הכרטיס בהתאם לשיקול דעת בית העסק. כל הרוכש מוצר ו/או שירות כאמור-עושה כן מרצונו החופשי ועל אחריותו ולפיכך יהיה מנוע מלתבוע את המועדון ו/או נגביסט ו/או מי מטעמה ו/או כל שותף אחר למיזם  עקב רכישותיו אצל ספק שנכלל בהטבות המועדון וכל טענותיו יופנו לספק.
 •  יחד עם זאת, יובהר כי נגביסט או מי מטעמו עושה ותעשה מאמצים לשתף פעולה עם בתי עסק הנחזים להיות אמינים ובעלי מוניטין בלבד. במקרה שתתקבלנה תלונות מצד מחזיקי הכרטיס ביחס לאיכות השירות ו/או ביחס להטבות הניתנים או שלא ניתנים ע"י בתי העסק, ינסה לפעול נגביסט או מי מטעמו באמצעים סבירים ומקובלים אל מול בתי העסק בכדי לנסות ולפתור את התלונות.
 •  ניתן יהיה להתעדכן ברשימת בתי העסק אשר התווספו ו/או שהוסרו ובהטבות השונות אשר מעניקים בתי העסק  באתר האינטרנט www.www.negevist.co.il  ובפייסבוק.
 •  ניתן לקבל מידע ביחס להטבות באתר האינטרנט www.www.negevist.co.il  וכן בבדיקה בבתי העסק אשר פרטיהם יופיעו באתר האינטרנט.
 •  בחתימה על הבקשה מבקש הנפקת הכרטיס מביע הסכמתו המפורשת לקבלת מידע על ההטבות, המבצעים והאירועים למחזיקי הכרטיס באמצעות דיוור, מסרונים (SMS) ו/או דואר אלקטרוני או בכל אמצעי תקשורת אחרת.

יובהר כי במידה ובעל הכרטיס מעוניין להפסיק לקבל את ההודעות ניתן לשלוח הודעה info@negevisit.co.il [ר1] .

4.  מסמכים לצורך הנפקת הכרטיס-

 • בעת הגשת הבקשה להנפקת הכרטיס, על מבקש הנפקת הכרטיס להציג תמונת סיכוםפיסקה 1תעודה

מזהה מקור (תעודת זהות ישראלית כולל ספח בלבד ) או אישור רשמי ומעודכן מהמוסד הלימודים האקדמאי בו הוא לומד, לחתום על מסמך זה לאחר שקרא אותו היטב והבין את תוכנו ולהגישו אצל נציג השירות.

 • מבלי לגרוע מהוראות כל דין, מסירת פרטים ומסמכים כוזבים בעת הגשת הבקשה לקבלת הכרטיס ו/או השימוש בו מהווה עבירה על החוק.

5.  קבלת הכרטיס-

 • מי שביצע או מי שביצעו בשמו רישום כמפורט לעיל, יהיה לחבר המועדון (להלן: "חבר").
 • הכרטיס ישלח למבקש הנפקת הכרטיס בדואר, לכתובת אותה מסר במועד ההרשמה. ניתן לממש את ההטבות בבתי העסק רק לאחר קבלת הכרטיס.

6.  תנאי השימוש בכרטיס-

 • הכרטיס הינו אישי ואינו ניתן להעברה. חל איסור על שימוש בכרטיס לאחר פקיעת החברות כפי שהוגדרה בתקנון זה.
 • בהתאם לדרישת בית העסק, יש צורך בהצגת תעודה מזהה עת השימוש בכרטיס.

7.  עלות הכרטיס –

הכרטיס מונפק ללא עלות ותוקף הכרטיס החל ממועד קבלת הכרטיס לידי בעל הכרטיס ועד לתקופה של שנה ממועד ההרשמה.

8.  תוקף הכרטיס וחידושו-

הכרטיס יהא בתוקף בהתמלא התנאים המפורטים לעיל:

 • הכרטיס יהיה בתוקף, כל עוד בעל הכרטיס תושב הנגב הדרום ו/או כל עוד שהוא סטודנט אשר לומד במוסד אקדמאי הנמצא באחד מיישובי הנגב.
 • במידה ובעל הכרטיס שינה את אזור מגוריו או שהוא כבר אינו סטודנט כנ"ל, עליו לעדכן לאלתר ובכתב את info@negevisit.co.il.
 • חידוש כרטיס שהסתיים תוקפו (לא מחמת שינוי אזור מגורים) יותנה בהגשת בקשה לחידוש, תשלום דמי הנפקה כפי שיהיו תקפים באותה עת (אם וככל שייגבה תשלום) ובהצגת המסמכים הנדרשים להנפקת הכרטיס. וכמובן בתנאי סעיף 2 לעיל'
 • במקרה של אובדן הכרטיס ו/או גניבתו ישלם התושב או הסטודנט עבור הנפקת כרטיס חדש תשלום דמי הנפקה כפי שיהיו תקפים באותה עת.
 • החידוש יותנה בהגשת בקשה בצירוף תצהיר מאומת ע"י עו"ד כי הכרטיס     אבד ו/או נגנב ובהצגת המסמכים הנדרשים להנפקת הכרטיס.

9.   הצהרות החבר

עם הצטרפות החבר למועדון, מצהיר, מסכים ומתחייב החבר כדלקמן:

 •  מסירת מידע לטובת המועדון, ובכלל זה מידע כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"ד-1984 (להלן: "המידע"), נמסר מרצונו ובהסכמתו ומבלי שיש עליו כל חובה חוקית לעשות כן.
 • ידוע לי כי המידע שיימסר על ידי, יועבר על ידי המועדון ו/או נגביסט לשותפים נוספים במיזם; ואני מסכים לכך.
 • המועדון ו/או נגביסט ו/או מי מטעמה ו/או כל שותף אחר למיזם רשאים ליצור עם החבר קשר, מעת לעת לטובת המועדון ומימוש מטרותיו, יצירת קשר יכולה להתבצע באמצעות דואר אלקטרוני, שיחת טלפון, מסרון שישלח לטלפון הנייד ומשלוח מכתב לכתובת המגורים המעודכנת ע"פ מרשם האוכלוסין.
 • עדכון המידע ע"י החבר מהווה תנאי לקשר תקין ושוטף עם המועדון.

10.  הצהרות המועדון

המועדון מצהיר ומתחייב כדלקמן:

המידע יישמר מפני חשיפתו בפני מי שאינו מורשה לכך, וזאת בהתאם לחוק הגנת הפרטיות ולנהלי אבטחה המקובלים.

 • החבר רשאי לשנות את ההרשאות לקבלת שירותי דיוור ו/או לחזור בו מבקשתו לקבלם. קישור לכך יופיע על כל דיוור של המועדון.

11. ביטול הכרטיס-

במידה ובעל הכרטיס ירצה לבטל את הכרטיס, הבקשה לביטול הכרטיס תישלח באמצעות הודעה בכתב לinfo@negevisit.co.il והביטול יתבצע תוך 30 ימי עסקים מהמועד בו התקבלה הבקשה.

במידה ובעל הכרטיס ביטל את הכרטיס לאחר תשלום – בעל הכרטיס לא יהא זכאי לקבל את הכספים ששילם בחזרה.

המועדון ו/או נגביסט ו/או מי מטעמה רשאים לבטל חברות במועדון במקרה של אי עמידה בתנאי הזכאות ו/או מסירת מידע כוזב ו/או שימוש לא חוקי ו/או בניגוד לתקנון בשירותים ו/או בהטבות.

 

12. שינוי כתובת בעל הכרטיס-

במקרה בו בעל הכרטיס שינה את כתובתו (בין אם באזור הנגב והדרום ובין אם מחוצה לו) הינו מתחייב בחתימתו על הבקשה לעדכן את info@negevisit.co.il בשינוי הכתובת.

 

13. אחריות –

 • בחתימתו על הבקשה, מאשר מבקש הנפקת הכרטיס, כי לנגביסט ו/או מי מטעמו ו/או כל שותף אחר למיזם אין כל אחריות לפרסומי בעל העסק ו/או להנחות, ולא תהא למחזיק הכרטיס כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או דרישה לקבלת פיצוי כנגד נגביסט ו/או מי מטעמו ו/או כל שותף אחר למיזם בגין השרות ו/או טיב המוצר, ההנחה וההטבות המוצעות באמצעות מתן השרות.
 • יחד עם זאת, יובהר כי נגביסט או מי מטעמו עושה ותעשה מאמצים לשתף פעולה עם בתי עסק הנחזים להיות אמינים ובעלי מוניטין בלבד. במקרה שתתקבלנה תלונות מצד מחזיקי הכרטיס ביחס לאיכות השירות ו/או ביחס להטבות הניתנים או שלא ניתנים ע"י בתי העסק, ינסה לפעול נגביסט או מי מטעמה באמצעים סבירים ומקובלים אל מול בתי העסק בכדי לנסות ולפתור את התלונות.
 • בחתימתו על הבקשה מאשר מבקש הנפקת הכרטיס, כי רשימת בתי העסק אינה קבועה והינה משתנה, מתחלפת ומתעדכנת  וכך גם ההטבות המוצעות בהתאם לשיקול דעת בתי העסק והכל ללא הודעה מוקדמת ועל בעל הכרטיס לבדוק אם ההטבה תקפה בהגיעו לבית העסק ובהצגת הכרטיס ותעודה מזהה עוד בטרם ביצע את ההתקשרות עם בעל העסק ו/או ביקש לנצל את ההטבה.
 • בחתימתו על הבקשה, מבקש הנפקת הכרטיס, מצהיר כי הינו יודע שהאחריות בגין ההטבות בבתי העסק היא באחריותם הבלעדית של בתי העסק ולנגביסט ו/או מי מטעמו/או כל שותף אחר למיזם אין כל אחריות להטבות ו/או לאי כיבוד הכרטיס בהתאם לשיקול דעת בית העסק.
 • היה ובית עסק מתוך רשימת בתי העסק ייסגר ו/או יחליט להפסיק ליתן ההטבה, מוותר בעל הכרטיס על כל טענה, דרישה ו/או תביעה כנגד ולנגביסט ו/או מי מטעמה ו/או כל שותף אחר למיזם בגין הסרת בית העסק כאמור מרשימת בתי העסק.
 • עם פקיעת הכרטיס ו/או אי כיבוד הכרטיס בבתי העסק, לא תהא לבעל הכרטיס כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה  כלפי לנגביסט ו/או מי מטעמה ו/או כל שותף אחר למיזם להארכת התוקף ו/או קבלת פיצוי כנגד ההטבה שפקעה ו/או לא קיבל אותה.

14.  כללי –

 • המועדון ו/או נגביסט ו/או מי מטעמו ו/או כל שותף אחר למיזם שומרים לעצמם את הזכות להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף בכל עת את הוראות התקנון וזאת על פי שיקול דעתם הבלעדי והמוחלט, אך זאת בכפוף למתן הודעה מוקדמת לכל חברי המועדון. לחבר לא תהיה כל טענה בקשר עם שינוי כאמור (למעט זכותו להיגרע מחברותו במועדון כנ"ל). החל ממועד שינוי התקנון, יחייב את המועדון ו/או את נגביסט ו/או מי מטעמו ו/או כל שותף אחר לפרוייקט רק נוסחו החדש. נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שמצוי נגביסט ו/או מי מטעמו ו/או באתר האינטרנט של המועדון.
 • המועדון ו/או נגביסט ו/או מי מטעמו ו/או כל שותף אחר לפרוייקט יכולים להודיע בכל עת ובכל דרך שימצאו על הפסקת פעילות המועדון, בהודעה של 45 ימים לפחות, וזאת מבלי לפגוע בזכויות שהוקנו לחבר עד למועד מסירת ההודעה.